Regulamin

REGULAMIN USŁUGI – PLATFORMA VOD OBOWIĄZUJĄCY OD 12.06.2020 roku 


Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, które zawarły z Nails Imagnation Anna Sikora, Główna 8, 42-263 Huta Stara B, NIP: PL5372477856 umowę o świadczenie usługi Platformy VOD w celu dostępu do
materiałów VOD umieszczonych na Platformie VOD znajdującej się pod adresem: https://anna-sikora.pl/


I. DEFINICJE
1. Konto Użytkownika – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi aktywowane dla
Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.
2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (Umowa o
świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Opłata – określona w należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez
Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana każdorazowo przy
interesującym Użytkownika materiale VOD.
4. Platforma VOD - oprogramowanie internetowe udostępnione przez Usługodawcę w ramach
Usługi umożliwiające świadczenie Usługi VOD na rzecz Użytkowników.
5. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi.
6. Strona internetowa Usługi - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca
się pod adresem https://anna-sikora.pl/, prezentująca
informacje związane z Usługą i umożliwiająca dostęp do Usługi, w tym złożenie Zamówienia.
7. Termin ważności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który Użytkownik
uiścił z góry Opłatę za świadczenie Usługi. Usługodawca wskazuje Termin ważności Usługi
każdorazowo przy materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD.
8. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej w przypadku, gdy za korzystanie Usługi
należna jest Opłata określona przez Usługodawcę lub nieodpłatnej w przypadku, gdy
Usługodawca udostępnia materiały VOD nieodpłatnie.
9. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika
polegająca na udostępnianiu na Platformie VOD przez Usługodawcę odpłatnie lub
nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) materiałów
VOD (pojedynczy materiał lub grupa materiałów) i umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do
tych materiałów. Usługa świadczona jest od momentu dokonania opłaty za zamówienia na
zasadach określonych w Regulaminie do Terminu ważności Usługi lub – w przypadku usługi
nieodpłatnej – od momentu rejestracji przez Użytkownika.
10. Usługodawca - Nails Imagination Anna Sikora, Główna 8, 42-263 Huta Stara B, NIP: PL5732477856
11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014
r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm.
12. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) ze zm.
13. Ustawa Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16,
poz. 93)
14. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarcza, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będaca osoba prawna, której ustawa
przyznaje zdolność prawna, która dokonała rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy.
15. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.


II. POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika
Usługi umożliwiającej Użytkownikowi dostęp do materiałów VOD na Platformie VOD.
2. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Usługi i dokonywania płatności,
prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.
Uwaga! Treść regulaminu ma charakter przykładowy i wymaga
dostosowania do konkretnej Platformy VOD. Właściciel Systemu myVOD.io
nie bierze odpowiedzialności za treść regulaminu
3. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i
zaakceptowania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.


III. ZAWARCIE UMOWY
1. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do materiałów
VOD udostępnionych przez Usługodawcę.
2. Dokonanie rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy w celu świadczenia Usługi następuje
poprzez: (i) wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej
Usługodawcy (ii) potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i jego
akceptacje w formie elektronicznej (iii) przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego
do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym (iv)
kliknięcie link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika
wskazany podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji
prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj.
adres e-mail oraz hasło. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym
Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy.
3. W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkownik powinien
dokonać następujących czynności:
A. wybór materiału VOD na Platformie VOD Usługodawcy;
B. dodanie materiału VOD do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”;
C. wybór rodzaju Opłaty;
D. złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”
4. Przez kliknięcie w link „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Użytkownik potwierdza fakt złożenia
Zamówienia, a Usługodawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w drodze
wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w trakcie
rejestracji.
5. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest po złożeniu Zamówienia w sposób
wskazany w ust. 3 i 4 z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia o dokonaniu
Opłaty i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a
Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta do końca Terminu ważności Usługi.
6. Umowa o świadczenie Usługi nieodpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania przez
Użytkownika e-mail potwierdzenia dokonania rejestracji po kliknięciu w link aktywacyjny
otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji.
7. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając
stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku
odstąpienia od Umowy, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują
postanowienia art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta.
8. Za wyraźną zgodą Konsumenta wyrażoną przed złożeniem Zamówienia (w tym przed
dokonaniem Opłaty), rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę następuje z chwilą
potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania opłaty za Usługę zgodnie z Regulaminem, a
zatem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7 przewidzianego na odstąpienie od
Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta w przypadku wyrażenia
zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsumentowi nie przysługuje prawo do
odstąpienia od Umowy, o którym mowa z niniejszym ust.7.
9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy konieczne jest:
w przypadku Usługi nieodpłatnej: zamknięcie Strony internetowej Usługi;
w przypadku Usługi odpłatnej: wysłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres:
Anna Sikora, Romanów 90, 42-260 Kamienica Polska lub e-mail: info@anna-sikora.pl  o treści przykładowo określonej we wzorze stanowiącym Załącznik
nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
10. Użytkownik może składać Zamówienia 24 godziny na dobę.
11. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża wolę otrzymania faktury lub paragonu powinien
wysłać e-mail na adres Usługodawcy: info@anna-sikora.pl wraz z
podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury/rachunku.

IV. WARUNKI SWIADCZENIA USŁUG
1. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem sieci Internet.
2. Materiały VOD udostępnione na Platformie VOD Usługodawcy są autorstwa Usługodawcy.
3. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem korzystania z
komputera i następujących przeglądarek internetowych: IE11+ , Firefox, Chrome, Opera,
Safari - w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 30 kwietnia 2017 r.
4. Klientowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) materiałów VOD oraz
ich instalowania.


V. PŁATNOSCI
1. Za świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika należna jest Opłata.
2. Za Usługę Użytkownik płaci z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
3. Warunkiem uruchomienia Usługi odpłatnej jest dokonanie Opłaty w wysokości, która została
określona przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie
VOD przez Usługodawcę.
4. Użytkownik uiszcza opłaty za Usługę za okres, który został wskazany przy interesującym
Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę. Usługa
świadczona jest do Terminu ważności Usługi.
5. W celu dokonania Opłaty za Usługę Użytkownik wybiera jedną z następujących metod
płatności: przelew on-line (przelewy24) lub przelew tradycyjny. W przypadku dokonania Opłaty za
pośrednictwem systemu przelewy24, Użytkownik powinien dodatkowo zaakceptować regulamin
przelewy24.
6. Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie (w przypadku płatności przez
system przelewy24) lub przez Usługodawcę w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie
Usługodawcy w przypadku wybrania opcji Opłaty w drodze przelewu tradycyjnego. W
przypadku, gdy w Terminie ważności Usługi Usługodawca nie otrzyma od Użytkownika
Zamówienia na przedłużenie Usługi, zamówiona Usługa zostaje zablokowana a Umowa
wygasa.


VI. REKLAMACJE
1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego
wykonania Usługi.
2. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w
ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki/błędu/wady.
3. Wszelkie reklamacje dotyczace Usługi powinny być zgłaszane poczta elektroniczna na adres
info@anna-sikora.pl  lub na piśmie na adres Usługodawcy
wskazany w cz. I pkt 11 Regulaminu.
4. W zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest opisać występujący błąd lub wadę oraz
określić czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji i nazwy
przeglądarki, na której błąd lub wada występuje).
5. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez
Usługodawcę. W tym terminie Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia
Użytkownikowi (poczta elektroniczna na adres wskazany w trakcie rejestracji lub na piśmie)
swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.
6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo
dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym z uwzględnieniem cz. VIII pkt. 9
Regulaminu.
7. Usługodawca nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi
oprogramowania zainstalowanego na komputerze/telefonie/tablecie czy innym urządzeniu
Użytkownika.


VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Ustawy o
ochronie danych osobowych jest Usługodawca.
2. Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania
danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych Ustawie
o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tych
ustaw. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu zapewnienia prawidłowej
realizacji Usługi, informowania Użytkowników o Usługodawcy i świadczonych przez niego
usługach oraz w innych celach jeśli Użytkownik wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę.
3. Usługodawca może ujawniać informację dotyczących Użytkowników właściwym organom
bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji jeżeli jest to zgodne
z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Poza tym, informacje dotyczące Użytkownika
nie zostanie ujawniona żadnej osobie trzeciej, bez wyraźnej zgody Użytkownika.
4. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: adres
e-mail.
5. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest
konieczne do realizacji Usługi.
6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich
poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich
usunięcia. W tym celu należy wysłać mail na adres: info@anna-sikora.pl
7. Zagadnienia związane z ochrona i wykorzystywaniem danych niestanowiących danych
osobowych (tzw. ciasteczek) uregulowane są w Polityce Prywatności zamieszczonej na
stronie internetowej Usługodawcy.
8. W przypadku wygaśnięcia, zakończenia lub wypowiedzenia Usługi lub innym przypadku
zakończenia świadczenia Usługi, Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia danych
Użytkowników z serwisów, wraz ze wszystkimi istniejącymi kopiami tych danych, w terminie
30 dni od dnia zakończenia Usługi.
9. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności
uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów
prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.


VIII. POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Każda ze stron Umowy uprawniona jest do rozwiązania Umowy bez podania przyczyn w
każdym czasie za wypowiedzeniem na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika uiszczone przez
Użytkownika Opłaty nie podlegają zwrotowi.
2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie
poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie internetowej Usługi
informacji o zmianie Regulaminu Wiadomość zawierająca zestawienie zmian Regulaminu
zostanie utrzymana na ww. stronie internetowej przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni
kalendarzowych. Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez Usługodawcę o
zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu na adres email
wskazany podczas rejestracji.
3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych
przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
4. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na treść Regulaminu po zmianach, może – w
terminie 7 dni od dnia opublikowania treści nowego Regulaminu na stronie internetowej, o
której mowa w ust. 3 złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Wówczas Usługodawca
zezwoli Użytkownikowi na korzystanie z ostatnio zaakceptowanego przez niego regulaminu
do końca Terminu ważności Usługi wynikającego z dokonanych przez Użytkownika Opłat. W
przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy Regulamin
obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i
przesłane na adres: Anna Sikora, Romanów 90, 42-260 Kamienica Polska.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Uwaga! Treść regulaminu ma charakter przykładowy i wymaga
dostosowania do konkretnej Platformy VOD. Właściciel Systemu myVOD.io
nie bierze odpowiedzialności za treść regulaminu
6. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują
się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku
osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla
siedziby Usługodawcy lub - w przypadku gdy stroną Umowy jest Konsument – sądu
właściwego dla Konsumenta.
7. Ponadto, Konsument w sytuacji sporu ze Usługodawcą ma możliwość polubownego
załatwienia sprawy poprzez:
- zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
- zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
8. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów,
korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
9. Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu 12.06.2020 roku.

Wykorzystujemy pliki cookies oraz inne podobne technologie, aby nasz serwis lepiej spełniał Twoje oczekiwania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie platformy.

Akceptuję